Diennakts tehniskais atbalsts

   

    Limbažu novada pašvaldības SIA „NAMSAIMNIEKS” diennakts tehniskās palīdzības dienests apkalpo pārvaldīšanā nodoto Limbažu novada daudzdzīvokļu māju un citu pārvaldāmo objektu iekšējās inženierkomunikācijas sistēmas par kurām noslēgti pārvaldības līgumi, par obligāti veicamām pārvaldības darbībām, atbilstoši Dzīvojamās mājas pārvaldības likumam 6.pantam.

    Diennakts tehniskās palīdzības dienesta mērķis ir sniegt palīdzību kritiskās situācijās un veikt tādus remontdarbus, kuri jāizdara nekavējoties, lai novērstu turpmākus bojājumus, samazinātu draudus cilvēku un materiālo vērtību drošībai.

    Diennakts tehniskās palīdzības dienests veic ēku iekšējo komunālās elektroinstalācijas, siltumtīklu, ūdens un kanalizācijas, siltummaiņu sistēmu tehnisko apkalpošanu mājas kopīpašuma domājamā daļā*, līdz komunālās elektroenerģijas patērētājam / dzīvokļa ūdens skaitītājam (remontdarbu izmaksas tiek segtas no kopējo mājas uzkrājumu). 

 

* – Dzīvokļa īpašuma likums 4.pants:

(1) Mājas kopīpašumā esošajā daļā ietilpst:

1) dzīvojamās mājas un tās ārtelpu (galeriju, balkonu, lodžiju, terašu) ārējās norobežojošās konstrukcijas (tai skaitā sienas, arhitektūras elementi, jumts, koplietošanas telpu logi un durvis, arī ārdurvis), iekšējās slodzi nesošās konstrukcijas (tai skaitā nesošās sienas un kolonnas, kā arī atsevišķos īpašumus norobežojošās sienas), starpstāvu pārsegumi (tai skaitā siltuma un skaņas izolācijas slāņi), koplietošanas telpas (tai skaitā bēniņi, kāpņu telpas, pagrabtelpas), kā arī dzīvojamo māju apkalpojošās inženierkomunikāciju sistēmas, iekārtas un citi ar dzīvojamās mājas ekspluatāciju saistīti funkcionāli nedalāmi elementi, kas nepieder pie atsevišķā īpašuma (tai skaitā atsevišķā īpašuma robežās esošie sildelementi, ja to funkcionālā darbība ir atkarīga no kopīpašumā esošajām inženierkomunikācijām);

2) dzīvojamās mājas palīgēkas un būves, izņemot šā likuma 3.panta trešajā daļā minētās;

3) zemesgabals, uz kura atrodas attiecīgā dzīvojamā māja, ja tas nepieder citai personai.

(2) Uz kopīpašumā esošo daļu attiecināms Civillikuma 1067. —1072.pants. Civillikuma 1068.panta pirmās daļas noteikumi piemērojami tiktāl, ciktāl šajā likumā nav noteikts citāds.

 

** – Atsevišķais īpašums (Dzīvokļa īpašuma likums 3.pants)

(1) Atsevišķais īpašums ir dzīvojamā mājā esoša būvnieciski norobežota un funkcionāli nošķirta telpa vai telpu grupa, kura kā dzīvoklis, neapdzīvojamā telpa vai mākslinieka darbnīca iezīmēta būves kadastrālās uzmērīšanas lietā.

 

(2) Atsevišķā īpašuma elementi ir:

1) telpas vai telpu grupas robežās esošie konstruktīvie slodzi nenesošie, nožogojošie un apdares elementi (tai skaitā iekšējās starpsienas, griestu, grīdu un sienu apdare, durvis);

2) inženiertīkli un inženierkomunikācijas līdz elektroenerģijas uzskaites skaitītājam / karstā un aukstā ūdens skaitītājam, ja nav uzstādīti skaitītāji, tad līdz kopīpašuma stāvvadiem;

3) inženieraprīkojuma elementi (tai skaitā virtuves aprīkojums, ventilācijas ierīces, tualetes, dušas un vannas aprīkojums), bez kuriem kopīpašumā esošās dzīvojamās mājas daļas elementi var funkcionēt patstāvīgi;

4) atsevišķo īpašumu norobežojošie logi un durvis.

 

(3) Atsevišķā īpašuma sastāvā papildus var būt arī ārpus telpas vai telpu grupas esošas un ar to funkcionāli saistītas palīgtelpas un palīgēkas vai to daļas, kas nav funkcionāli saistītas ar kopīpašumā esošo dzīvojamās mājas daļu vai citu atsevišķo īpašumu.

Scroll to Top